• همه بنرها
  • موضوع امید و لبخند
  • موضوع کودکان کار
  • سیاه و سفید
  • موضوع بیماران
  • موضوع فقر
  • موضوع سالمندان

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است

کافی است چشم باز کنی

بابا نان ندارد

آموزش حق همه کودکان است

لبخند، را به کودکان ایران هدیه دهیم

لبخند، را به کودکان ایران هدیه دهیم

عید نزدیک است، همه لباس نو دارند؟

آموزش حق همه کودکان است.

و این چه زیباست...

جملگی بیماری غفلت داریم، بیایید تا بیدار شویم.

دوباره مرا در آغوش بگیر زندگی

باران که می بارد، من نگران پاهایت می شوم.